Tomas Gidlöf                                                                                                     Trelleborg den 12 januari 1997.
50 04 01 - 1432
Matrosvägen 5
231 32 Trelleborg tfn 0410 - 343 83

Kännedomskopia till Brottsofferjouren i Mellanskåne i mars 1998.

Levi Petrus Stiftelsen
Olle Widlert och styrelsen.
Box 1356 Tfn 08 - 23 52 60
111 83 Stockholm Fax 08 - 10 15 87


Ett halmstrå. Sammanfattning: Jag ber om er hjälp. Jag vill delta i motståndet mot Sveriges demokratis fiender och dem som svårt och metodiskt kränker och sargar svenska Barn.

Jag är skilsmässobarn och har utsatts för svåra övergrepp på 60-talet. Det gav skador som jag och min broder lider av än. Övergreppen har ökat min observans. Jag har som vuxen utsatts för Barnarov. Två barn har helt utan någon som helst motivering rövats. Det är också riktigt att säga att mina två söner utsatts för Fadersrov. Den Stat som med en av sina viktigaste uppgifter har att, med hjälp lagens överhöghet, skydda sina medborgare gör istället tvärt om. Staten med sina kommuner riktar svår brottslighet mot undersåtarna i stället för att skydda dem. Det är brott enligt svensk Lag, brott mot Regeringsformen och brott mot Barnkonventionen som pågår.

Staffan, född 1977, har inte träffat mig på tio år. I december 1995 sökte han kontakt med mig. Jag har stålsatt mig och givit honom ett år att försöka återvinna sin far. Dock har tolv års indoktrinering av honom satt sina spår. I honom och i mig. Jag har nog nu stött bort honom. Det är det vanliga. Myndigheternas kränkning av Staffan gör att han drar sig undan. En gång var Staffan en frimodig och glad liten pojke och vi hade en god och nära pappa barnrelation. Idag är han en ängslig, undergiven och sveklig yngling som inte vågar hävda sig själv. Han och jag behöver hjälp för att vi inte skall mista varandra.

Barnet 91 05 27 - 0996 är en halvbror till Staffan. Pojken är snart sex år och vet ännu ej att han har vare sig en pappa eller en bror. Gossen hade oturen att födas av en mor som bestämt att Gossen aldrig i sitt liv skall träffa sin far. Socialnämnden i Vänersborg beslöt i juni 1991 att beröva Gossen på all kontakt med sin Far och sin halvbror Staffan. Detta helt utan någon som helst motivering och troligen utom protokollet. Detta beslut strider mot Barnkonventionen och varje svensk lag på området. Det är alltså målmedveten tung brottslighet som utövas mot mig och de två sönerna. Staffan har sökt hjälp av tre myndigheter + JO för att få hjälp att få lära känna sin Bror. Staffan är "överkörd".

Även Vänersborgs Tingsrätt och Hovrätten över Västra Sverige trotsar lagen. På god grund anser jag utifrån min rättsuppfattning att de domare som hittills handlagt övergreppet är tungt brottsliga. Naturligtvis kan makten fortsätta sina repressalier och tysta mig men min välgrundade åsikt finns kvar. ##

Brev;

Detta brev skriver jag i förtroende men om Ni vinner mitt förtroende så är jag beredd att ge offentlighet åt mitt och mina barns öde. Jag har nämligen inte mer skit i mitt mjöl än att jag kan stå för det. Sekretessen som härskarna skapat är endast till för att dölja de övergrepp som riktas mot medborgarna med syftet att stärka politikerklassens makt. Övergreppen tål inte offentlighetens ljus. Jag har inte träffat någon samhällsmedveten person som tror att det var en olyckshändelse när Göran Algernons far dog.

Jag vill ha svar på detta brev med besked om Ni vill hjälpa mig och mina barn att få upprättelse samt habilitering och för min förste son, Staffan, och mig rehabilitering. Detta skulle sannolikt förhindra en fortsättning av de cyniska kränkningar som under en lång följd av år drabbat många av Sveriges Barn.

Jag är en av de många medborgare som drabbas av den härskande klassens så kallade "Lydnadsskapade åtgärder". Detta har under lång tid drabbat, förutom mig, också de två söner som jag är registrerad far till. Det som drabbat dem drabbar även fler än 32 000 andra barn i Sverige varje år. Jag kan inte helt ge källhänvisningar men siffran har jag fått ur delvis offentlig källa, SCB och i kombination med andra uppgifter.

Som jag förstår är det helt mänskligt att inte kunna motstå den psykiska misshandel som härskarklassen genom den offentliga makten sedan många år utövar mot mig. Jag är inget undantag. Jag är f.n. i mycket dålig mental kondition. Jag har fått magsår, tandskador och förlorat min försörjningsförmåga. Det lär vara klassisk metodik som utövats av mången totalitär regim. Jag ber därför om överseende för oklarheter i detta brev. Om ni är ärliga kommer ni att kontakta mig för att förstå. Er vaktmästare som idag givit mig ert faxnummer intygade med eftertryck att Stiftelsens ledning består av ärliga personer. Ni är dessutom medvetna om att politikerklassens offentliga makt ofta inte gör vad den skall.

Efter att ha läst igenom bladet som kom i min låda beslöt jag att kontakta Er. (Återställaren nr 6 - 96.) Min första impuls var att kasta bladet som jag tror/trodde endast är en del av etablissemangets propaganda. Men - så kunde jag läsa att ni skriver om svenska Barn som far illa i Sverige. Det är ju som att svära i Statens kyrka. Trots att ni gör reklam för flera av etablissemangets hycklare så …ändå kostar jag på mig denna ansträngning. Tiden utvisar om jag ytterligare drabbas av repressalier eller om ni tar mig på allvar. Jag uppfattar mig som kristen. Därför har jag till slut tvingats gå ur Svenska Kyrkan, intrigernas, cynismens och hyckleriets högborg. Jag har själv sett sådant. Det lär visst redan Kirkegaard ha skrivit om. Därför var det tyst om honom i svenska skolor.

Man måste ha medvetenheten om att inga Barn i Sverige har rätt till sina föräldrar. Det är också så att inga föräldrar har rätt till sina barn i Sverige. Barn är i Sverige Statens egendom. Detta är en viktig princip som samtliga riksdagspartier hävdar. Efter att jag varit i kontakt med företrädare för samtliga partier har jag övertygats om detta faktum. Alf Svensson som syns i ert blad är inget undantag. Jag har skriftligen kontaktat honom som minister. Ett uteblivet svar är också ett svar. Deras, Kds, politiske ombudskvinna i Malmö, Ingrid Lunderquist, samt riksdagsmännen Kenneth Lantz och Alva Wennerlund ställer sig också bakom övergreppen för att nämna några som jag nu minns.

Vidare måste man ha medvetenheten om att makten inte ligger hos modern/vårdnadshavaren således ej heller ansvaret. Makten över Barnets öde har myndigheterna. Dessa styrs av politikerna och ej av Sveriges Rikes Lag. Detta är viktigt att förstå så att man inte faller i den fälla som många män faller i. De skyller allt på kvinnan och inser inte att Barnaroven ingår i ett system av lydnadsskapande åtgärder. Alla politiker som jag varit i kontakt med hyser absolut förakt för medborgarna. Utifrån min rättsuppfattning har samtliga visat sig vara ohederliga.

Varför talat jag om politikerna? Jo därför att jag jämfört varje vidtagen åtgärd med vad lagen stadgar och upptäckt att lagen inte följs. När inte lagen följs av ett lands myndigheter så handlar det inte om juridik. Det är politisk maktutövning.

Det visar sig att det är meningslöst att anmäla den offentliga maktens tjänstemän för brott enligt lagen. Om inte polisanmälan helt enkelt "försvinner" så sker endast det att åklagaren förklarar att; "det finns inte skäl att anta att brott föreligger varför händelsen inte skall utredas". Detta är förfarande tycks konsekvent genomfört. Så säger åklagaren trots att bevis om brott finns i offentlig handling. Jfr gärna med polismyndighetens lustmord i Karlstad. Alla blev friade trots vittnen som sett mordet på nära håll.

För att kontrollera min vederhäftighet begär jag av Er att ni beställer ett personbevis på Barnet 91 05 27 - 0996, Axel Sundelius, Vänersborg, med uppgift om när dess faderskap blev fastställt. Telefon till folkbokföringen är 0521 - 274000. Man måste veta vad varje läkare vet; det går att ta erforderlig mängd blod på hur små Barn som helst. Tom ofödda. Detta unga blod går att analysera med DNA- metoden. Analystid 3 - 4 dygn. Lagen kräver skyndsamhet. Såldes är det rimligt att faderskapsutredningen blir klar på en vecka. Det tog drygt två år!!!

Jämför med brottsbalken kap 20 om tjänstefel. Observera att inget uppsåt måste bevisas. Fb kap 2 § 8 + " Att fastställa faderskap" från Socialstyrelsen.

Jag känner till ett annat barn som blev fem år innan faderskapet fastställdes. En yngling nämnde förra veckan om ytterligare en femåring utan registrerad far. Detta är en teknik som myndigheterna använder för att beröva Barn på sina pappor. Juristerna hävdar nämligen att jungfrufödsel föreligger - ingen fader existerar -och så vänder de på lagen och uppmanar mödrarna att vägra all kontakt mellan barnen och de män som kvinnorna pekar ut som fäder. Tvärt emot Sveriges lag och Barnkonventionen. Förfarandet sker i Malmö, Klippan, Lund och Vänersborg. Minst.

Det lär inte ingå i Barnombudsmannens tjänstebeskrivning att se till att Konventionen efterlevs i Sverige. Konventionen ratificerades 1990 men det var endast ett bedrägligt propagandatrick. Betänk att sedan -90 har det varit både socialistisk och borgerlig majoritet i riksdagen. Ändå är det så att ingen myndighet skall beakta konventionen. Det betyder att en överväldigande majoritet i riksdagen bör betraktas som bedragare och antidemokrater.

Barnet 91 05 27 - 0996 föddes. Jag var med vid förlossningen. Troligen tyckte modern Karin om mig men något har hänt som fick henne att bryta omedelbart. Jag har inte gjort något som ger henne grund för sitt agerande. Troligen är det maktutövning från hennes föräldrar. Indikationer finns att Karins familj är gravt känslomässigt skadad. Människor i staden har antytt det. Karins bror Bengt med fru har bekräftat det. Jag tycker att det är mer positivt att tro att Karin är ett offer än att hon brutalt planerat att nyttja mig som spermadonator med betalningsansvar. Och att skapa ett faderlöst Barn. Det går dock inte att bortse från den möjligheten. Barnet var troligen avlat i kärlek och önskat av både Karin och mig. Amningspsykos? Förlossningsneuros?

Då Karin utan kommentar eller skäl helt bröt och det faktum att hon bodde i Vbg och jag i Lund samt att Soc sekreterare uppgivit att hon hade en annan sambo innan barnet var fem veckor gammalt innebar att faderskapsutredning måste göras.

Jag begärde utredning och lämnade in en stämning i juli 1991. Den -910807 lämnade jag blodprov vid Lunds lasarett. Mytbildningen förnedrar män genom att påstå att inga män förstår att ta ansvar för sina barn. Männen sticker så fort kvinnorna blir lätt runda om magen. -Jag har aldrig känt en sådan man.

När nu domstolen fick klart för sig att det fanns en eventuell fader som var beredd att ta föräldraansvar så har de på uppdrag av politikerklassen lagt upp strategin med soc. Det finns ingen finess i förfarandet. Det är endast plumpt brottsligt maktmissbruk med syfte att göra barnet faderlöst.

Man vägrade påbörja faderskapsutredning. Man vägrade ta in blod från mor och Barn till analys. Det förhalades i två år under överinseende av domstolen och flera tillsynsmyndigheter. (Bl a Socialstyrelsen. Bd Ingrid Åkerman tror jag det var. Senare utredare i Vårdnadstvistutredningen. Det absoluta hyckleriet!)

När analysen presenterats, som visade att jag var fadern, bekräftade jag faderskapet försökte aktivera vårnadsmålet som lagts på is. Då ringde Rådmannen Jonas Sandgren och försökte muntligen lura mig att dra tillbaka stämningen. Den finten svalde jag inte. Då sattes ett nytt målnummer för att dölja att domstolen förfarit brottsligt i två år. Därefter vägrade man att sätta igång vårdnadsutredning. Stämning i Juli 1991. Rättegång blev i sept. 1995. 4,2 år! Om man nu bortser från sådana trivialiteter som att domaren vänder på lagen, struntar i lagens förarbeten, nonchalerar prejudicerande HD-dom (NJA -89 nr 57(?)) avvisar alla vittnen, avvisar icke framställda yrkanden och underlåter att kräva in hemlighållna uppgifter från soc. så kan man nu konstatera följande. Hovrätten har från sept. 1995 till idag trotsat regeringsformen och föräldrabalken. Ingen relevant vårdnadsutredning har påbörjats.

Som Ni ser är Barnet snart sex år och har rövats på sin Far och bror. Sen kommer HD kränka Barnet genom att vägra prövningstillstånd.

Det är riksdagen som skall hävda Grundlagen. Det gör den inte. Riksdagen har satt vår regeringsform ur spel. Sådana stater brukar ej benämnas demokratiska.

För att stärka sin makt rövar politikerklassen föräldrar från Barnen.

Talet om att myndigheterna har knappa resurser och är överhopade med arbete är nonsens ty om man studerar mitt fall så syns att makten i varje steg handlat för att förhala tiden, maximera arbetskostnaden och minimera resultatet. Om man accepterar att den offentliga maktens uppgift är att kränka medborgaren så har dock verksamheten lyckats väl med sitt värv.

Affekterat uttalande från Jonas Sandgren tyder tom på väletablerad indirekt penningkorruption i systemet. Advokaters handlanden och utsagor motsäger inte den iakttagelsen. Det har ju gått snart sex år så lite osäker är jag om följande; Jag tror att kommunen betalat ca 25000:- kr för en meningslös analys och därefter lika mycket för den relevanta analysen. Om man bortser från att prissättningen förmodligen är absurd och monopolistisk så har man ändå dubblat kostnaden för skattebetalarna. Man sparar således ej på resurser. Intressant är att veta att DNA-analysen kan utföras på flera platser i Sverige. Enligt uppgift både i Lund och Umeå. Ändå tycks Linköping ha monopol.

Jag citerar Åklagare Ivar (?) Fröberg: "He, He, He, Lagen är inget som jag fäster mig vid. Jag anser naturligtvis att de* får hålla på med den utredningen** i tio år utan att det ens är försumligt. För övrigt torde det vara moderns ensak om hon vill ha en far till sitt barn eller inte". * socialen. **faderskapsutredningen.

Riksåklagaren har ställt sig bakom det ställningstagandet.

Citat av Riksdagsman Bengt Harding Ohlsson (Fp) , åklagare från Kristianstad: "Om du inte genast slutar redovisa sådana åsikter så skall jag personligen se till att du blir kastad i fängelse". Detta visar politikerklassens verkliga syn på våra grundlagsrättigheter. Efter det uttalandet har jag kastats i cellen och fått lite småstryk. Inget allvarligt men blåmärkena har suttit i ca tre veckor. Fyra gånger tror jag det är. Rättsläkarintyg försvinner. Regionsåklagaren garvar.

Det att jag blivit vräkt från Limhamns Småbåtshamn sätter jag i samband med att jag berättat för många människor hur politiker tagit ställning i samband med övergreppen mot mina barn och mig. Ev handlar det även om ekonomiska oegentligheter i den kommunägda hamnen. Rådmannen Thomas Krüger har strukit i tre vittnesmål för att hjälpa en politikerassocierad anonym grupp att hämnas för att jag brukat mina grundlagsskyddade rättigheter om åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Min advokat tycks samarbeta med motparten och rätten för att kränka mig och ruinera mig. Det är sådant som är "lydnadsskapande åtgärder".

Jag tål inte denna långvariga brottslighet. Jag har förlorat mitt arbete och klarar inte att finna nytt. Båda mina söner drabbas också av detta. Systemet har uppdraget att kväva mig. Kommentarer av aggressiva politiker och tjänstemän tyder på att samordning finns. Arbetsförmedlingen motarbetar mig. Mm.

Ann-Britt Grünewald har jag också kontaktat eftersom hon är medial och sägs ha kontakter i Etablissemanget. Det har visat sig att hon stöder dessa övergrepp. Hon verkar för att familjerelationer skall brytas ned. Det är ju logiskt. Det är ju hennes arbetsmarknad det handlar om. Ju fler skadade människor ju bättre är det för hennes karriär. Förre biskopen i Lund är som övriga politiker. Tiger ihjäl problemet och stöder makten. Samma med Kyrkoherde Axelsson i Lund. Kyrkoherden i Vbg minns jag inte namnet på. Han är likadan. Säger en sak till mig och ljuger något annat i utredningarna som f.ö. i huvudsak hålls hemliga för mig.

Ann-Marie Storm (tror jag hon hette) (Fp), i diakonin, v ordf soc nämnd, Ld, har med stort eftertryck förbjudit mig att lämna in en stämning för att försöka ta mitt fadersansvar. "-Det får inte en pappa göra. En man får endast vänta ty det kan ju hända någon gång i framtiden att mamman får för sig att visa Barnet."

Jag kommenterar din text "Nu får det vara slut".

Jämför med t.ex. Macchiavellis; FURSTEN. Om politikerna först bryter ner människorna genom att försätta dem i vanmakt så att de blir missbrukare. Då kan politikerna tjäna röster och därigenom makt ty människorna genomskådar inte maktens cynism. Företag sover inte Törnrosasömn! Företag har att optimalt förränta kapitalet. Det är deras enda uppgift.

Nedskärningar inom missbrukarvården går kanske utmärkt att göra om man stoppar den metodiska brottslighet som människorna utsätts för. Politikerna tjänar makt på att så många som möjligt far illa. Därför har man skapat sociala myndigheter med uppgiften att skapa sociala problem. Det är det man gör. Utslagna människor har ingen "trovärdighet" därför är de ofarliga för makten.

Vården är ett sätt att skapa tjänster vilket är ett sätt att köpa röster. Vårdens uppgift är att bedriva sjukvård. Förleds nu inte att tolka det till att göra människor friska. Äldrevården för min framlidne mor var en organisatorisk katastrof utan samordning och utan ansvar. Det handlade mest om att försörja anställda. Orationellt organiserat. Jag själv har sökt hjälp för mitt magsår. Filmad i magen har jag blivit och fått betala för. Kommentaren "Väldigt vad din mage är sårig. Äter du snus?" Det är den hjälp som jag fått! Sjukvården är enligt min erfarenhet till stor del en bluff. Men enligt TV propagandan kan magsår enkelt botas idag.

Äsch! Du orkar nog ändå inte läsa detta. Du är nog nöjd med att vara from med kaffetanterna så att ni har er verksamhet flytande. Så gör Immanuelskyrkan i Trelleborg, för att nämna något. På söndagar samlas de till Halleluja så att de kan fortsätta i veckan och dölja de övergrepp som människor ber om hjälp för. Mor var med där. Därför en viss insyn. Kyrkan - ett opium för folket och stöd för makten. I Danmark stöder man Haschbruk ty det passiverar hjärnorna.

Jag kräver ingen större stringens av mig själv i detta brev. Det är förmodligen osammanhängande och virrigt.


Spridda kommentarer / synpunkter.

Om LP-rörelsen väljer att inte genomskåda politikerklassen och därmed dölja dess sanna natur så gör ni förmodligen både Er rörelse och dem som ni vill hjälpa en björntjänst.

Av brev med diarienummer BO 9:119/96 från barnombudsmannen framgår, enligt min åsikt, att Sveriges Riksdagsmän som grupp betraktat är en samling ohederliga individer.

Termen POLITIKERFÖRAKT är något som politikerklassen funnit på. Enligt klassisk propagandateknik så för man fram negativa företeelser och lyckas paradoxalt nog att dölja en negativ egenskap. Denna teknik är känd också inom reklambranschen. Således används termen för att dölja att politikerklassen föraktar medborgarna som betraktas som undersåtar.

Om Ni har någon PC-van medarbetare så kan han ringa upp mig så kan vi arrangera att han kan hämta vissa filer i min dator. Ni kan få Lunds vårdnadsutlåtande (Word dokument) och däri själv läsa att man slår fast att barn inte har behov sin far. Man obstruerar lagen, lagens förarbeten och anvisningar som HD genom domslut givit. Vänersborgs vårdnadsutlåtande slår också fast att ett barn inte har behov av sin far. Det måste ni tyvärr begära från källan ty jag har ej fått det som binär kod.

Kommentar till bladet "För Barnens skull"; Det står." 100 000-tals barn far illa av föräldrarnas drogmissbruk". Socialstyrelsen har flera gånger slagit larm om de svåra omständigheter dessa barn lever i". Observera att Socialstyrelsen är en av de myndigheter som underlåtit att skydda Barnet. Både Socialstyrelsen i Stockholm och i Malmö. I M-ö var de dessutom uttalat föraktfulla när jag var i kontakt med dem. Handläggaren i Sthlm var, om jag idag minns rätt, byrådirektören Ingrid Åkerman som återfinns som utredare av Vårdnadstvistutredningen (= SOU 1995:79). Avancerat hyckleri tycker jag! Ni skriver inget om hur många barn som far illa på grund av myndigheternas övergrepp! Ni behandlar inget i ert blad om hur många av dem Ni hjälper som har hamnat i misär på grunda av etablissemangets "lydnadsskapande åtgärder", dvs lagstridiga övergrepp.

Kommentar till citatet av er expert Lennart Guldbrand. "- Jag bemöttes otroligt nog som en fullvärdig människa. Många kramar och vänliga ord i stället …" Jag bekräftar hans erfarenhet av förakt medborgaren. Hos sociala myndigheter och de sk rättsvårdande myndigheterna tycks den värsta fascistdräggen finnas. Exempelvis har både en hovrättsdomare och åklagaren Bengt Harding Ohlsson uttryckligen hotat mig för att jag utövat mina grundlagsenliga rättigheter åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Kändisen Brynolf Wendt har jag talat med. Jag uppfattar honom ha en direkt kriminell attityd. När en pappa, som utsatts för Barnarov, satte sig på torget i Trelleborg så ringde domstolen till polisen och begärde att Pappan skulle arresteras. Jag vet en trebarnsfar som suttit i fängelse 12 mån. för att han umgåtts med sina tre barn. Inom sjukvården blir man dock numera ofta vänligt bemött. Dock skall noteras att hjälp får jag inte. Vården tycks vara till för dem som har tjänst där.

Att en svensk Gosse om sex år, med båda sina föräldrar inom landet, ännu ej träffat sin far eller sin halvbror förutsätter systematisk grov brottslighet av Sveriges offentliga makt.

Med trötta hälsningar

Tomas Gidlöf

Svårt kränkt Svensk Medborgare, Far till en Faderlös Gosse och hans faderlösa halvbror.

PS Om er fax ger svårläst kvalité på dokumentet så sänder jag på er begäran pappers dokument. DS

Tillbaka