Brev till och från Barnombudsmannen
samt
mina kommentarer.

 

Överst brevet från Axels bror Staffan till Barnombudsmannen (BO)
och där under svaret från BO. Sist mina kommentarer.
M V H // Tomas.


 

Staffan Gadd Kristianstad den 5 april.
Häggvägen 3
291 50 Kristianstad


Till Barnombudsmannen
Box 22 106
104 22 Stockholm


Begäran om bistånd för svenskt barn

Hjälp min Lillebror

Jag har fått höra att jag skulle ha en lillebror. Han sägs vara 5 år gammal och lär bo i Vänersborg. Jag har aldrig träffat honom. Det betyder att han inte heller har träffat mig som är hans bror. Detta tycker jag är väldigt underligt eftersom de flesta barn vill ha syskon. Jag tror att han vill träffa mig om han får veta att jag finns. Jag vill väldig gärna lära känna honom som en riktig bror.
Först och främst vill jag veta om det stämmer att jag har en bror. Jag vet inte hur man kontrollerar detta. Därför vill jag att BO tar reda på om det är sant att jag har en lillebror och att ni skriftligen ger mig besked om detta.
Om det visar sig vara sant att jag har en lillebror så begär jag i så fall att barnombudsmannen genast börjar företräda min lillebror så att han få hjälp med att lära känna mig så som bröder i allmänhet känner varandra. Han behöver ett kraftigt bistånd av Barnombudsmannen så att hans rätt till mig, hans bror, enligt svensk lag och barnkonventionen tillgodoses. Det vill säga att ett habiliteringspogram måste upprättas för honom.
Jag vill att han ska ha lärt känna mig innan jag tar studenten så att han kan få vara med då. Därför tycker jag att ni ska agera så snabbt att detta blir möjligt. Jag tar studenten vecka 23 1996.
Jag vill tills vidare att ni enbart har kontakt med mig personligen.

I skolan har jag blivit rekommenderad att begära ert diarienummer på detta dokument, vilket jag härmed gör, som bekräftelse på att brevet kommit fram. Jag begär också att få ett eget exemplar av Barnkonventionen.

Med vänlig hälsning

Staffan Gadd


 

 

 Barnombudsmannens svar:

Kommentar:

Jag ber läsaren att läsa Barnkonventionen i sin helhet.
Glöm inte momentet i Regeringsformen om att medborgaren skall behandlas med respekt av den Offentliga Makten. Det innebär att Staten inte får ljuga för medborgarna ty det är kränkande. Det innebär att konventionen skall tillämpas. Jag menar därmed att varje advokat som driver vårdnadsprocess mot mammor processar mot fel part och således ägnar sig åt medvetna bedrägerier mot pappor i Sverige. ( Ja, ja, jag vet att det är omvänt ibland.)


Korta utdrag ur konventionstexten (UD informerar 1996:2):

"Konventionen trädde altså i kraft till Sverige den 2 september 1990."
"Sverige ratificerade konventionen utan att reservera sig på någon punkt."
"Rättigheterna i konventionen skall gälla varje barn utan åtskillnad av något slag."

Barnkonventionen Artikel 7:1
Barnet skall registreras omedelbart efter födseln och skall ha rätt från födseln till ett namn, rätt att förvärva ett medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdat av dem.

Jag tycker att Barnombudsmannen (BO), som då hette Louise Sylvander, i sitt brev har klargjort att enskilda barn inte skall ha något skydd av konventionen. Vidare sätter sig BO över t.ex. Regeringsformen, Förvaltningslagen §4 och BrB kap 23 om medhjälp till brott. Det inses lätt genom att läsa adekvata svenska lagar att "Fallet Axel, 16 år" förutsätter långa rader av tjänstefel (BrB Kap20) som begåtts av tjänstemän i olika myndigheter.

Förvaltningslag SFS-nummer 1986:223 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2006-12-07 06:13

Myndigheternas serviceskyldighet
Förvaltningslagen 4§
Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

Min kommentar är: Jag har tidigare läst denna lag med text som ålägger myndigheten att tillse att ärende kommer att handläggas hos rätt myndighet. Kanske är det borttaget eller så finns texten i propositionen, dvs förarbetena. Eller så har Riksdagen i smyg medvetet gjort oss Svenskar än mer rättslösa. Dock anser jag fortfarande att denna lag tillsammans med Grundlagarna innebär att en medborgare inte kan vända sig till fel myndighet ty om medborgaren gör det så skall myndigheten tillse att ärendet hamnar hos rätt myndighet.

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: söndag den 23 september 2007.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet söndag den 23 september 2007 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.