Brev från advokat Sundström med mina kommentarer.

 

Överst scannat dokument och därunder mina kommentarer. Ja, det är tanken. Den som lever får se vad som blir. M V H // Tomas.

 

 

 

1.)  Adv. Sundström har ej lämnat stämningsansökan. Den har jag själv tvingats skriva och lämna in Till Vänersborgs Tingsrätt den 1991-07-10 ,  då jag inte kunnat få hjälp av någon advokat med det. Eftersom Sverige redan i september 1989 ratificerat Barnkonventionen så menar jag att det är juridiskt fel att stämma modern. Ratificeringen innebär att Staten har åtagit sig att garantera varje barn sin rätt. Bl.a. "att bli vårdat av sina föräldrar". Staten försummar sin plikt. Modern är därmed fel part. Det är staten som bryter mot de Mänskliga Rättigheterna och är därmed motparten. Så anser jag. Ingen jurist har sakligt kunnat förklara på vilket sätt jag har fel.         Vem driver dina ( du läsare) kompisars advokater "process" mot?

2.)   Jaha.

3.)   Faderskapserkännande! Man erkänner BROTT. Advokaten tycks anse att det är ett brott att vara far. Den korrekta termen är "bekräfta".

4.)   Myndigheten är inte endast skyldiga att medverka. De skall skyndsamt se till att det blir fastställt. Enligt svensk lag skall det vara kommunens ansvar. (FB Kap2, § 8) Enligt Barnkonventionen Statens. Då myndigheternas tjm trotsar lagen och skyddar varandra så anser jag naturligtvis att det är Brott enligt brottsbalken. I första hand enligt Br.B kap 20. Var och en som ids gå igenom "Fallet Axel" kommer sannolikt till samma uppfattning som jag; nämligen: Tjänstemännen trotsar lagen.        Syndikatet gör gällande att advokater besitter oerhörd kompetens mm. Således skall han ju förstå. Gör inte advokaten sig skyldig till "medhjälp till brott" enligt BrB kap 23 (e de väl)?

5.)   Läsaren kan ju spekulera över om advokaten är dum eller om han är oärlig. Han skriver: " de kan ej vara motsträviga i sådant fall".      Va, fan ! Jag har ju tvingats söka hjälp av advokat just p.g.a. att inblandade myndighetern trotsar gällande lag. Advokaten är väl informerad om och medveten om att myndigheterna vägrade ta blodprov på modern och vägrade genomföra faderskapsutredning. Myndigheterna förhalade faderskapets fastställande i mer än två år. Det som krävs är DNA-analys som redan 1990 var etablerad rutinmässig metod. För kännedom berättar jag för läsaren att analystid vid den tiden var 3 till 4 dygn. Mina källor är Rättserologen i Linköping. Dessutom docent B. Danielsson, en professor och två doktorander vid Genetikum, Lunds Universitet.         Fb Kap 2. § 8 skyndsamt. Barnkonvention samma krav. Vid brevets datum har myndigheten brutit mot lagen i 7 månader. Advokaten Sundlöf har raljerat om ett fall där faderskap ej var fastställt efter 17 år. Advokaten tyckte inte det var något fel !     En mamma i Trelleborg berättade bekymrat att hennes 5-årige pojke hade "Fader okänd" i folkbokföringen trots att mamman talat om vem pappan är.       En far från Klippan har berättat att det tog 7 år innan han blev registrerad som far för en av sina söner. Jag trodde honom inte men beställde personbevis. Jodå ! Pappan hade talat sant. Barn och båda föräldrar bodde dessutom i Klippan (i Skåne.).     Jag har fått uppfattningen att vägran att fastställa faderskap är en utbredd metod som myndigheterna/politikerna använder för att röva pappor från barn.

6.)   Advokaten skriver: "Problemet uppstår om modern vägrar. . ."      Vadå erkänna?! Mera strundtprat av advokaten. Modern har pekat ut mig som far. "Det är han! Han skall betala! " Det var advokaten informerad om. Alltså inget skäl att pladdra om ev. vägran.       För läsaren kommenterar jag "Positiv faderskapstalan". Olika medlemmar i syndikatet, flåt Advokatsamfundet, har för mig redovisat helt motstridiga uppfattningar om det. Den som själv läser i tjocka bocken torde "inse lätt" att det enligt svensk lag är kommunens plikt för barnens rätt. Enligt Barnkonventionen är det Statens skyldighet. Om det inte görs så är det ärenden för polis och åklagarmyndighet. Det är tjänstefel eller andra brott enligt Brottsbalken anser jag.        I detta fall, "Fallet Axel, 14 år!" så är vidare stämning om vårdnad inlämnad Till Vänersborgs Tingsrätt Den 1991-07-10 (som jag skriver ovan). Därmed är Rätten, d.v.s. Staten skyldig att se till att faderskapet fastställs omedelbart. Framgår av Fb Kap 6 § 19 Rätten skall se till att frågor om vårdnad och umgänge blir tillbörligt utredda. Mm, mm, Skyndsamt

7.)   Den information jag har visar att "umgängesrätt" inte existerar i sinnevärlden. Det är endast ett imaginärt ord som går att skriva på ett papper. Någon praktisk betydelser har det inte. Det har många pappor lärt sig.         "Vårdnad" vet de flesta inte vad det betyder. Det är min erfarenhet. Jag menar att ordet är skapat för att vilseleda svenska s.k. män. Och det tycks tyvärr inte vara svårt. I Danmark heter det Foräldremyndighed. Ett hederligare ord.

8.)   Mot moderns önskan. Här antyder advokaten att det är "moderns önskan" som skall vara utgångspunkten för rätten. Så står det inte i lagen. Lagen anger vanligen att grund för beslut skall vara det, oftast odefinierade, begreppet "Arbeit Macht Frei". Nä, det var visst fel. "Barnets Bästa" skall det visst heta.

9.)   Tillräckligt kriterium för att en förälder skall anses olämplig är att föräldern inte respekterar barnets rätt till en god och nära kontakt med den andra föräldern samt andra som skall var barnet närstående. Det framgår av Propositionen 1990/91 nr 8 samt NJA 1989; nr 57. ( HD dom)         I Fallet Axel så var modern till en början direkt fysiologiskt farlig för det lilla barnet. Således olämplig i traditionell mening. Det handlade inte om elakhet utan om oro och psykosociala faktorer. Det är min bedömning. Termer som amningspsykos och förlossningsneuros har nämnts. Jag känner till ett fall där den ökända(?) Lunds Tingsrätt faktiskt dömde så som lagen anger. Pappan fick vårdnaden om den ettåriga dottern. Det hade mamman inte kunnat förställa sig! Jag är bekant med pappan och hans arbetsgivare. Nu vuxna dottern har jag träffat. Alla bekräftar. Ett undantag som bekräfter regeln.

Min uppfattning är, att det faktum att en pappa måst vända sig till myndighet för att kunna vara förälder till sitt barn, innebär att mamman redan skall ha förlorat vårdnaden som princip. Rätten skall endast kontrollera att pappan inte är vrickad. Propositionen anger att vådrnaden bör flyttas över för att få till stånd en förbättring på lång sikt.

10.)   Jag tycker att advokat Sundström här pratar skit. Jag har ju begärt vårdnaden. Umgängesrätten , den imaginaära, är lönsamt rackarspel för jurister och andra delar av övergreppsindustrin. Vårdnaden = makten skall flyttas så som domaren i Lund gjorde.

11.)   Om båda föräldrarna är överens !!     Hamnar man i Rätten då? Osannolikt.

12.)   Så argumenterar många jurister. Jag anser att de endast arbetar för att optimera övergreppsindustrins vinst. Barn är råvaran. Jag menar att domstolar inte respekterar Regeringsform och Domarregler i fall som adv. Sundström målar upp. Krav på bl.a. saklighet ignoreras. Flyttas vårdnaden så flyttas maktförhållandet. Mammans möjlighet till, för parterna föräldrar och barn, skadligt strul elimineras nästan helt. Dock blir det inte så lönsamt för dem som odlar övergrepp mot barn. Tingsrätt, Hovrätt, HD och Regeringsrätt kan flytta vårdnaden. Det har hänt men inte ofta. Sveriges domstolar är väl helt igenom politiska organ. Det tror jag efter iakttagelser från min barndom till nu.

13.)   Den analytiske läsaen inser förmodligen att advokaten i detta stycke bekräftar att att "umgängesrätt" inte finns. "praxis tillåter inte . . . . umgänge"         Visst framgår det av advokatens text att barnets rätt skall inte hävdas? Barnet skall endast utgöra råvara i övergreppsindustrins teaterverksamhet. Så ser jag på det.         Praxis, vad är det? Jurister har aldrig velat visa var det står definierat. En mängd krystade och ologiska förklaringar har jag fått. De jurister som jag har talat med har övertygat mig om att betydelsen är: " -Vi skiter i lagen. Vi gör som vi tycker."     Det innebär väl att Regeringsformen reducerats till ett dåligt skämt? Riksdag och andra organ struntar i den då medborgarna skall skyddas. Medborgare som hänvisar till Grundlagarna kallas hånfullt för "Rättshaverister" av examinerade jurister.

14.)   Är inte den avslutningen kränkande? Förstår inte läsaren vad jag menar? Jag menar: Förutsätter inte "klients" förtroende för advokat att vederbörande har patogen auktoritetstro och saknar läskunnighet, logik, iakttagelseförmåga och analytisk förmåga?

15.)   Namnteckning? Skrivkunnig? Är brevet endast s.k. skåpmat. En stencil som någon konsult skrifvit samman?

 

 

Min syn:

Klippt och klistrat från Riksdagens Hemsida.


Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder
1 § . . . . fri åsiktsbildning . . . . Jag har flera ggr arresterats av polisen för att hindra detta moment.
. . . . Den offentliga makten utövas under lagarna.. . .. . sker så ? "Praxis" innebär "vi skiter i lagen . . " Det är min erfarenhet.

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla
människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet.       §-en fortsätter.

Om Sveriges Offentliga makt ljuger för oss medborgare så anser då jag att det är kränkande.
Sverige har ratificerat Barnkonventionen 1989. Om dokumentet, konventionen, som delas ut är ren lögn så kränks medborgarna. Det strider mot Regeringsformen. Regeringsformen skall gälla och därmed även Barnkonventionen.

Min syn är att Sveriges s.k. MÄN låter sig luras av varje advokat som efter september 1989 stämmer barnens mammor som är fel part. När barnen förnekas konventionens rättigheter så är Staten ansvarig.

 


 

 

 


Tillbaka

Uppdaterad: fredag den 27 maj 2005.

Tryckt, mångfaldigat och utgivet på Axels 14-årsdag fredagen den 27 maj 2005 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg.