Ur 1998 års lagbok:

Fb Kap 6

§ 19 Rätten skall se till att frågor om vårdnad och umgänge blir tillbörligt utredda.

Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad eller umgänge skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Har nämnden tillgång till upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning är nämnden skyldig att lämna rätten sådana upplysningar. Om det behövs ytterligare utredning får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa sådan. Rätten får fastställa riktlinjer för utredningen och bestämma en viss tid inom vilken utredningen skall vara slutförd. Om det behövs får rätten förlänga denna tid. Rätten skall se till att utredningen bedrivs skyndsamt.

Den som verkställer utredning skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten.

Barnet får höras inför rätten om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. Lag 1995: 1242 ## Avskrivet 1998-08-24 av mig Tomas Gidlöf. Om läsaren vid kontroll finner något fel så ber jag läsaren meddela mig detta. ##

Lag 1990: 1526 Denna lag är samma som ovanstående lag från 1995 med undantag av den orange meningen som lagts till -95. (Komplettering 98-10-11)

 

Således: Ur Fb Kap 6 § 19

Rätten skall se till att frågor om vårdnad blir tillbörligt utredda.

Rätten skall se till att utredningen bedrivs skyndsamt.

Dessa två moment fanns i lagen redan hösten 1991, Lagbok 1992.

 

Vad gjorde Vänersborgs Tingsrätt? Jo den vägrade sätta igång utredningarna. Juridisk motivering Jungfrufödsel!!!!!!! Stämning har jag lämnat i juni/juli 1991. Rätten bytte målnummer och datum efter två år för att hålla föreställning (sk huvudförhandling) i september 1995.

Den ambitiöse som läser domen, offentlig handling, kan se att rådman Jonas Sandgren trotsat lagen med avseende på tiden ( skyndsamt ) och med avseende på att lagen lägger bevisbördan på rätten. Rådman Jonas Sandgren lade bevisbördan på mig. Han trotsar därmed, i likhet med andra myndigheter, även Barnkonventionen.

Jag anser på stabil juridisk grund att de inblandade domarna är grovt brottsliga. Målet har hanterats av ytterligare en domare och Lagmannen (Chefen). Jag har samma uppfattning om dem. JO, JK och RÅ skyddar dem. Ingen utredning görs.

De säger inte jungfrufödsel. Juristfånen säger i stället att det inte existerar någon fader så länge som myndigheterna vägrar fastställa faderskap, vilket man vägrat i två år. Efter två års förhalande av en tre dagars DNA-analys visades jag vara pappan till barnet. Jag lämnade cellprov den 910807. Om det existerar ett barn och en mor men inte en far eller liket av en far då anser jag att det måste vara jungfrufödsel. ( Blek eftertanke av mig; skulle det kunna vara kloning? Fast då borde det ju blivit en kopia av mamman, dvs en flicka. Barnet heter Axel och är en pojke.)

 

En av Statens viktigaste uppgifter är att med hjälp av lagens överhöghet skydda den enskilde individen mot brott.

I Sverige och Danmark är det istället så att myndigheter under politikerklassens tillsyn begår mycket svåra brott mot medborgarna. Den juridiskt välgrundade åsikten har jag fått genom egna erfarenheter. Vittnesmål från andra medborgare motsäger inte mina iakttagelser.

 

Jag har personligen varit i kontakt med ca 120 stycken s.k. förtroendevalda medlemmar av politikerklassen. Ca 30 av dem är riksdagsmän. De representerar samtliga riksdagspartier. Precis alla har gjort samma ställningstagande. De vill dölja de brott som begås. Ingen har velat ingripa mot de svåra brotten. Min analys, med 40 års perspektiv, är att politikerklassen vinner makt på att allvarligt skada barn och deras föräldrar. Denna taktik är maktmässigt lönsam så länge som väljarkåren inte vet och förstår vad som pågår eller är likgiltiga.

Medborgaren är rättslös inför den offentliga makten. Det innebär att riksdagen enigt försatt Sveriges Grundlagar ur spel!!

 


Tillbaka