Tomas Gidlöf                                                                                                               Trelleborg den 24 februari 1998.
Matrosvägen 5
231 32 Trelleborg
0410 - 33 43 83
Brottsofferjouren i Mellanskåne.

Västerlångatan 41
Box 1007
241 25 Eslöv Tfn 0413 - 615 60
Fax 0413 - 54 04 06

Bilaga LP-Sti01.doc


Begäran om skydd mot brott för mina söner och mig.

Jag begär ert skydd för mina barn och mig.

Jag begär att ni skriftligen meddelar mig om ni beslutar att bistå mig och mina barn eller om ni väljer att bistå dem som utövar fundamentalt grov brottslighet mot oss.

Med min bakgrundskunskap är det rimligt att tro att Axels mor Karin också är ett offer. En hjälp till mig och barnen innebär sannolikt hjälp även för Karin om än hon inte ser det i dagsläget.

Jag begär av er att ni inte i aningslös auktoritetstro skyddar den, hos den offentliga makten mycket utbredda, brottslighet som riktas mot enskilda Medborgare i Sverige. Det talas då och då i etablissemangets slutna rum om "lydnadsskapande åtgärder". Det är en vacker omskrivning av begreppet politisk förföljelse av enskilda Medborgare.

Några personer har sagt att det är mer rejält och hederligt folk i Brottsofferjouren i Mellanskåne än i övriga Brottsofferförenigar. Därför vänder jag mig till Er.

Till exempel säger Trelleborgs Brottsofferförening att medborgare som tycker att myndigheter skall lyda lagen har fel inställning.

Av egen erfarenhet vet jag att Brottsofferföreningarna i Växjö, Lund, Malmö och Trelleborg konsekvent skyddar brottslingar och kränker de Medborgare som söker deras hjälp. Detta när det är myndighetspersoner som begår brotten. Jag har därtill fått sådana vittnesmål från flera andra personer.

Flera goda lagar finns som skall skydda medborgaren mot övergrepp från myndigheter.

Dessa lagar anses ej tillämpbara. Dvs myndigheterna trotsar lagen.

Det finns gällande lag som ålägger varje svensk Medborgare att ingripa mot brott som medborgaren får kännedom om. Denna lag vilar på urgammal nordisk rättsuppfattning. I Sveriges Brottsbalk har jag själv läst lagen. Där anges att den som sviker sin medborgarplikt skall dömas till upp till två års fängelse för medhjälp till brottet. Danskar och Norrmän har berättat att likadana lagrum finns hos dem.

Om Sverige vore en rättsstat, vilket Sverige kränkande nog inte är, så skulle bl.a.

Hans Klette, hans politikerfru och Björn Lagerbäck dömas till fängelse. Det anser jag på stabil juridisk grund. Klettes bakgrund och hycklande i BOJ anser jag vara försvårande omständighet och inte förmildrande. Det är helt enkelt förfärligt att en juristprofessor i BOJ stöder en mycket grov form av medveten brottslighet. Det visar på rättsstatens grava förfall.

Att politikerna och maktmyndigheterna föraktar medborgaren och Sveriges Regeringsform har jag vid mina kontakter erfarit. Åklagare Fröberg sade följande: "- He, He, He! Jag anser naturligtvis att dom får hålla på i tio år utan att det är att anse som försumligt. Och för övrigt anser jag att det torde vara moderns ensak om hon vill ha en far till sitt barn eller inte". "Dom" i citatet är Vänersborgs socialnämnd. "Utredningen" avser Faderskapsutredningen för Barnet. Lagen kräver skyndsamhet. Analystid är tre dygn. Barnets rätt förhalades brottsligt i drygt två år. Det är Grovt Tjänstefel. Korruptionen skyddar dem som begått brott. Hans Klette är fullt informerad och tänkte ändå ge denna, helt uppenbart brottslige, åklagare behörighet för bli advokat vid sin pensionering. Hans Klette är dessutom väl medveten om att en advokat Ulrik Sundström bedragit mig och att Vänersborgs Ting, Lunds och Vänersborgs kommuner grovt trotsat Sveriges lag.

Myndigheterna drar sig inte ens för att fysiskt misshandla småbarn. Polisen vägrar ta upp anmälan trots att vittnen fanns. Min äldste son har under lång tid djupt kränkts och förnedrats. Han har blivit ängslig till sin läggning. Han blev skräckslagen av händelsen som jag beskriver längre fram i brevet. Jag vet inte hur jag skall kunna stödja honom. Han har redan börjat tala om att flytta till annat land när han är klar med sin utbildning. Detta trots att hans rötter är mycket djupt rotade i Sverige. Han har förstått att mänskliga rättigheter är mycket viktiga i Sverige fast de gäller inte honom och hans lillebror.

Staffan har begärt hjälp för sin lillebror av Barnombudsmannen. BO skrev: "Tyvärr har BO inga befogenheter att agera i enskilda ärenden. Vi kan således inte företräda dig eller din lillebror".

Jaha! Svaret visar att BO är ett Propagandabedrägeri. Staffan har själv läst Barnkonventionen. I den finns inga undantag för enskilda barn i Sverige. BO bryter bl.a. mot Barnkonventionen, Regeringsformen och förvaltningslagen. Förmodligen även mot socialtjänstlagen. Jag vet vidare att BO helt vägrar kommunicera med män som begär hjälp för barn som utsätts för brott i vårt land. Staffan har berättat att också andra myndigheter struntat i honom och hans lillebror.

Den 8 augusti 1997.

Vi, jag och min äldste son Staffan, hälsade på sexårsgruppen som var ute på lekplatsen. Jag sade: "- Hej Barn. Vet ni om Axel har någon pappa? Kavat på sexåringars vis svarade barnen; "-Nej, Axel har ingen pappa." Axel själv svarade sorgset; "-Nej, jag har ingen pappa. Jag talade tydligt om för Axel och de andra barnen att detta är fel. "-Du har en pappa och det är jag som är din pappa. Staffan här bredvid är din bror". Förundran hos Axel. Några få minuters samtal hann vi få. Jag konstaterade att Axel uppvisar sorgsenhet. Samtalet tydde på att man bryter ner gossens självförtroende. Hela ena handflatan var brännskadad. Allvarliga indikationer. Jag talade om för Axel att jag heter Tomas och att storebror heter Staffan.

Emedan jag vid barnets födelse utpekats som tänkbar far och att jag varit tillgänglig för myndigheterna, behövs endast rudimentär allmänbildning för att inse att allvarlig brottslighet fordras för att ovan beskrivna situation skall kunna uppstå.

Axel     91 05 27 - 0996
Staffan 77 05 03 - 3996
Jag       50 04 01 - 1432 Redan 1977 ljög soc. och planerade fadersrov från Staffan.

Det finns flera hycklarorganisatoner som utnyttjar människor i vanmakt. En organisation som har visat sig bedräglig är LP-stiftelsen. De skulle hjälpa mina barns sade de. Det visade sig dock att de endast försökte komma åt mina pengar. De stöder myndigheters övergrepp. Troligen för att det är mest lönsamt för dem. De ville ha ett brev med begäran om hjälp. Det fick de. Något svar har jag trots upprepade påstötningar ej fått.

Jag ger er en kopia av brevet till LP-stiftelsen. Det beskriver hyggligt hur jag och mina barn förnedrats lång tid. Staffan har tagit skada. Lille Axel är också skadad i sin känslomässiga utveckling. Mammafundamentalisterna använder Barn som råvara i övergreppsindustrin.

Mer om barnmisshandel den 8e augusti 1997 på nästa sida:

En bonde måste ta mer ansvar för sin säd än han får lov att göra som pappa.

Revingeheds Pansarbrigad gav Staffan kraften att åter finna sin far. Far och son har varit absolut avskurna från varandra mellan augusti 1989 t.o.m. 1996. Praktiskt sett har kontakten varit bruten perioden 1983 till "Militär Utryckning i Civila Kläder" 1997. Dvs i 14 år. Bistånd för kontakt har begärts av myndigheterna. För att lära känna varandra gjorde vi en två månaders segeltur. På väg hem från Bergen gnagde vetskapen om sin (halv-) lillebror hos Staffan. I Grimstad ville han ändra rutten. Kursen sattes till Uddevalla i stället för Læsø. Vi tog buss till Vänersborg och ägnade en hel dag till att lokalisera Lillebror. Ett foto1 möjliggör identifikation.

Den 8 augusti 1997.

Vi, jag och min äldste son Staffan, besökte sexårsgruppen som var ute på lekplatsen. Jag sade: "- Hej Barn. Vet ni om Axel har någon pappa? Kavat på sexåringars vis svarade barnen; "-Nej, Axel har ingen pappa." Axel själv svarade sorgset; "-Nej, jag har ingen pappa. Jag talade tydligt om för Axel och de andra barnen att detta är fel. "-Du har en pappa och det är jag som är din pappa. Staffan här bredvid är din bror". Förundran hos Axel. Några få minuters samtal hann vi få. Jag konstaterade att Axel uppvisar sorgsenhet. Samtalet tydde på att man bryter ner gossens självförtroende. Hela ena handflatan var brännskadad. Allvarliga indikationer. Jag talade om för Axel att jag heter Tomas och storebror heter Staffan. Namn och telefonnummer skriver vi på en lapp som Axel får. Han förklarar då att han inte kan eller får telefonera! Det brukar mycket yngre barn kunna. Mer hann vi inte prata.

Det oprovocerade våldet.

Plötsligt överfalls jag bakifrån av tre tjänstemän som misshandlar mig och försöker kasta mig till marken. En om halsen och en i vardera armen. En fjärde tjänsteman sliter tag i Axels arm så våldsamt att han skriker av smärta. Därtill blir han skrämd och börjar gråta. Socialtjänsten misshandlar således både mig och pojken. Papperslappen med våra namn och telefonnummer tar personalen från pojken. Staffan, "Faderlös" i 14 år, chockas och handlar ej för att skydda sin bror förrän jag skriker åt honom att ingripa. Personalen tänker gömma Axel. Jag tvingas slå mig fri och kan hjälpa Staffan. Personalen försvinner för att hämta förstärkning till sin brottsliga verksamhet. Ett litet andrum får vi, två bröder och deras far. Ytterligare några få ord hinner vi växla.

Så kommer dom som det är så synd om. Dom med så små resurser… POLISEN. In fräser tre polisbilar på barnens lekplats. Ut hoppar fem av Statens hjältar. De förhindrar kontakt mellan bröderna och rövar pappa från ett barn.

Polisen förstör sedan bevis, gömmer och skyddar dem som misshandlat. Tar ej anmälan. Staffan och jag går till stationen för att anmäla. Motvilligt tas vi emot. Vill ej göra färdigt p.g.a. lunchtid. -O.K, vi lunchar också. Ny tid 1330 . När vi återkommer blir vi utkastade. Senare konstaterar jag att anmälan är felaktigt nedtecknad och godkänd av myndigheten. Ej av mig. Åklagare Gillberg: "anledning saknas att anta att brott förövats". Så skyddas makten.

Mamman och myndigheterna.

Jag ber läsaren att ej fokusera sig på moderns egenskaper. Hennes motiv och vilja är ointressant. Myndigheter och politiska nämnder skall följa Sveriges Lag och ratificerade konventioner. Det gör de ej. Mina Barn och jag är offer för statsterror. Precis alla vidtalade myndigheter har trotsat lagen och barnkonventionen. Kriminaliteten har snart pågått i sju år. Modern är ej ansvarig för den offentliga maktens brottslighet.

Politikerklassen

Riksdagen skall hävda Grundlagarna. Det gör den ej! Jag har själv sett att lagen trotsas. Då är det ej fråga om juridik. Det är politik. Således har jag vänt mig till politikerna. Min erfarenhet är att politikerföraktet är generellt. Precis alla partierna föraktar medborgarna och konstitutionen. Alla riksdagsmän (ett 30-tal) har gjort samma ställningstagande. De anser det politiskt lönsamt att skada barn och göra medborgaren rättslös. Klassiskt rövar diktaturer Barn. Det är känt att barn skadas av föräldrarov. Övergreppsindustrin och politikerklassen vinner makt.

Noter:

  1. Hur jag fått ett foto av Gossen är bara det en lång historia. Jag nödgades bl.a. bedriva opinionsarbete i Vänersborgs Segelsällskap och utnyttja valrörelsen 1994.
  2. De åsikter jag uttrycker i detta dokument vilar på stabil juridisk grund och urgammal nordisk rättsuppfattning.

Exempel på vad som hänt är;

Jag har hotats av riksdagsmän och domare.

Domare trotsar lagen och förfalskar vittnesmål och annan dokumentation från föreställningar.


Uppgifter anger att Sveriges nomenklatura förfogar över en uppsättning av så kallade "lydnadsskapande åtgärder", en eufemisk benämning av politisk förföljelse av enskilda medborgare. Detta har under lång tid drabbat mig. Det tycks drabba varje medborgare som anser att myndigheter skall följa lagen. Enligt Grundlagarna skall vi ha åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det anser jag vara en medborgares rättighet. Det anser jag vara en medborgares skyldighet. Medborgare som blir kända av politikerna förföljs. Det anser jag vara uppenbart.

Jag vet och anser på stabil juridisk grund att minst tre professorer medveten hjälpt till med brotten mot mina barn och mig. Dessa är Lars Holmberg, Hans Klette och chefen för rättsserologen. Åke Modeér har jag hört stå och ljuga medvetet inför ett auditorium i Lund. Han skämdes antagligen inför en mängd utbildade naturvetare och tekniker. Därför gav han sken av att de beskrivna fånerierna som hans juristkollegor ägnat sig åt hände förra seklet och inte in på 1980-talet.

Med Vädjan om hjälp

för mig och min a barn

och faktiskt för lilla Axels mor.Tomas Gidlöf

Svårt kränkt Svensk Medborgare,

Far till en Faderlös Gosse och hans i tio år faderlösa halvbror.

Tillbaka